เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 22 ม.ค. 2567 ]17
2 ประกาศแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]10
3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ก.ค. 2566 ]3
4 ประกาศใช้แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2565 ]10
5 หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต,ค.๖๕ - เม.ย. ๖๖) [ 7 ก.ย. 2565 ]48
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]60
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]62
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]67
9 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ก.ย. 2564 ]61
10 ประกาศกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 5 ก.ค. 2564 ]66
11 เผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [ 23 มิ.ย. 2564 ]60
12 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 มิ.ย. 2564 ]64
13 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 มิ.ย. 2564 ]67
14 เผยแพร่ความรู้ การเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร [ 30 มี.ค. 2564 ]60
15 เผยแพร่ความรู้ แนวทางการเทียบตำแหน่ง [ 26 ม.ค. 2564 ]61
16 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]69
17 เผยแพร่ความรู้ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2563 ]68
18 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 9 พ.ย. 2563 ]109
19 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 20 ต.ค. 2563 ]69
20 มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิด [ 5 ต.ค. 2563 ]80
 
หน้า 1|2