เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2565 ]5
2 หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต,ค.๖๕ - เม.ย. ๖๖) [ 7 ก.ย. 2565 ]41
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]54
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]57
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]62
6 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ก.ย. 2564 ]56
7 ประกาศกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 5 ก.ค. 2564 ]61
8 เผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [ 23 มิ.ย. 2564 ]54
9 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 มิ.ย. 2564 ]60
10 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 มิ.ย. 2564 ]61
11 เผยแพร่ความรู้ การเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร [ 30 มี.ค. 2564 ]55
12 เผยแพร่ความรู้ แนวทางการเทียบตำแหน่ง [ 26 ม.ค. 2564 ]55
13 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]65
14 เผยแพร่ความรู้ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2563 ]63
15 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 9 พ.ย. 2563 ]105
16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 20 ต.ค. 2563 ]63
17 มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิด [ 5 ต.ค. 2563 ]74
18 สาระ๑๐๐๐ คดีปกครอง "นายกฯ ให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด ได้หรือไม่" [ 5 ต.ค. 2563 ]57
19 เผยแพร่ความรู้ระบบบำเหน็จบำนาญของท้องถิ่นเบื้องต้น [ 28 ก.ย. 2563 ]58
20 การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]99
 
หน้า 1|2