เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง [ 28 มี.ค. 2564 ]60
82 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 22 มี.ค. 2564 ]58
83 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผู้มัสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 9 มี.ค. 2564 ]111
84 ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 8 มี.ค. 2564 ]54
85 ประกาศสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม เรื่องกำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2564 ]3
86 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]60
87 ระกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]119
88 วินัยและการักษาวินัย [ 15 ม.ค. 2564 ]61
89 ประกาศ มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ [ 6 ม.ค. 2564 ]54
90 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 6 ม.ค. 2564 ]93
91 หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2564 ]64
92 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2564 ]55
93 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2564 ]59
94 มีมาตราการตรวจสอบดุลพิจนิจ [ 6 ม.ค. 2564 ]54
95 เสริมสร้าวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2564 ]59
96 มาตราการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลประจันตคาม [ 6 ม.ค. 2564 ]55
97 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]63
98 แผนแม่บทIT [ 28 ธ.ค. 2563 ]61
99 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]60
100 เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 9 ธ.ค. 2563 ]55
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10