เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
ประกาศ ก.ท.จ. ปราจีนบุรี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 ต.ค. 2566 ]18
2 หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]79
3 หลักเกณฑ์และเงือนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 มี.ค. 2564 ]75
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.พ. 2564 ]84
5 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ีมีเหตุพิเศษ ดำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2563 ]123
6 หลักเกณฑ์และเงือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉ.๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2563 ]80
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]128
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]119
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]81
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร [ 30 ก.ย. 2563 ]69
11 คำอธิบายแบบประเมิน (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]71
12 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ [ 7 ก.ค. 2563 ]115
13 พจนานุกรมสมรรถนะ [ 7 ก.ค. 2563 ]124
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ก.ค. 2563 ]65