เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี

กระผม นายสุวิทย์ โชติรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม
ขอแถลงนโยบายการบริหารงานในเทศบาลตำบลประจันตคาม โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยวางกรอบแนวคิดไว้ตามบริบทบนพื้นฐานของสภาพปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ประเทศไทยจะเป็น “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ” ตลอดจน มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทุกระดับ ตั้งแต่นโยบายของรัฐบาล กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ ภายใต้บริบทของชุมชนในเขตเทศบาล ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประการที่สำคัญต้องเป็นไปตาม ความต้องการของพี่น้องประชาชน ในชุมชน ดังคำกล่าวที่ว่า “กลุ่มพลังมวลชน เพื่อชุมชน เพื่อคนในท้องถิ่น ” ในการนี้ กระผม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหาร ได้วางกรอบนโยบายในการบริหารงาน ซึ่งจะได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลประจันตคาม อันทรงเกียรติ ดังนี้
    1.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร *โดยพิจารณาจากสองมิติ คือ ภายในและภายนอก องค์กรเทศบาลประกอบด้วย - พัฒนาองค์กรเทศบาล ให้เป็นองค์กรแห่ง “
ธรรมาภิบาล”กล่าวคือ ต้องเป็นองค์กรที่ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อรองรับ การทำงานและการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการและ - พัฒนาภายนอกองค์กร โดยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม ทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย พัฒนากลไกในการทำงานของระบบสภาท้องถิ่นและชุมชน เช่น การประชุมสภาเทศบาล การร่วมกันจัดทำแผนชุมชน การประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ เป็นต้น
    2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข * โดยการ... - พัฒนาชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ - รณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสาธารณะ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง - เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง สงบสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน จากอาชญากรและยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างมาตรการในการจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยในชุมชนและบนท้องถนน - สร้างกลุ่มหรือเครือข่ายด้านการบริการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    3.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการ... - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และสร้างกิจกรรม ให้เป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อน ตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคนในชุมชนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาชีพ รู้จักมีความพอเหมาะ มีเหตุ มีผล และมีภูมิคุมกัน โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม เป็นปัจจัยสนับสนุน
    4.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการ... - พัฒนา เสริมสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น - เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน
    5.นโยบายด้านการพัฒนางานสาธารณสุข สุขภาพพลานามัยชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการ... - พัฒนางานด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา ตลอดจนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลานามั
    6.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น โดยการ - พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น นอกเหนือจาก กรอบนโยบายดังกล่าวข้างต้น กระผมจะดำเนินนโยบาย ที่สำคัญหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบายของอำเภอ ตลอดจนนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้สามารถ ทำได้ บัดนี้ กระผมได้แถลงนโยบายในการบริหารงานเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณครับ