เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน 1.การคมนาคม การจราจร (1) ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลตำบลประจันตคาม มีถนนทั้งสิ้น 35 สายแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ถนนคอนกรีต จำนวน 22 สาย (คสล.) ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย ถนนลาดยาง จำนวน 12 สาย (แอสฟัสท์ติก) รวม 35 สาย (2)สะพาน จำนวน 3 แห่ง (3)การขนส่งมวลชน - รถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านประจันตคาม-อรัญประเทศ,ประจันตคาม-กรุงเทพฯ - รถตู้รับส่งเอกชน ประจันตคาม-กรุงเทพฯ - รถไฟกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ผ่านประจันตคาม (4) แม่น้ำ คลอง - คลองประจันตคาม - คลองหนองหลวง 2. การประปา จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ 1,542 ราย จำนวนปริมาณการใช้น้ำ 800 ลบ.ม./วัน/ครัวเรือน 3. การไฟฟ้า จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,899 ราย ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) จำนวน 64 จุด หลอดฟูลออไรส์ 513 ดวง หลอดเมทันฮาไลท์ 10 ดวง โคมไฟ LED จำนวน 93 จุด 4. การสื่อสาร - ในเขตอำเภอประจันตคามมีโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1,116 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 62 เลขหมาย และในเขตตำบลประจันตคาม มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 453 ราย - มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง มีระบบเสียงตามสายครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่ 5. ลักษณะการใช้ที่ดิน -ที่พักอาศัย 243.88 ไร่ -พาณิชยกรรม 55.71 ไร่ -อุตสาหกรรม 38.97 ไร่ -นันทนาการ 1.24 ไร่ -สถาบันการศึกษา 80.35 ไร่ -สถาบันศาสนา 57.86 ไร่ -สถาบันราชการ 50.88 ไร่ -ถนน ซอย 151.99 ไร่ -คลอง ห้วย หนองบึง 236.00 ไร่ -เกษตรกรรม ที่ว่าง และอื่น ๆ 2008.13 ไร่