เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม 1. การศึกษา -โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 -โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 -โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 -ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประจันตคาม และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา (บริหารจัดการร่วม) 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดแจ้ง (เมืองเก่า) -โรงเรียนในสังกัดเทศบาล : ไม่มี 2. สาธารณสุข - ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง - อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 60 คน - ประชาชนที่มารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ความดันโลหิต,เบาหวาน) จำนวน 1,050 คน - โรงพยาบาลอำเภอประจันตคามอยู่ห่างจากเทศบาลประมาณ 2 กิโลเมตร - คลินิกเอกชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 แห่ง 3. การสังคมสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 800 คน - ผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 133 คน - ผู้ป่วยเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 4 คน 4.ชุมชนย่อย จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ -ชุมชนศิวบูรณ์ -ชุมชนเจ้าพระยาบดินทร์ -ชุมชนเมืองเก่า -ชุมชนท่าโพธิ์ -ชุมชนท่าน้ำ -ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา จำนวนคณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนรวม 188 คน