เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง ตลาดโต้รุ่ง จำนวน 1 แห่ง ร้านค้าทั่วไป จำนวน 275 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง 2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง 3. สถานประกอบการด้านบริการ ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง บริษัท,ห้างหุ้นส่วน จำนวน 5 แห่ง 4. การอุตสาหกรรม โรงงาน จำนวน 2 แห่ง 5. การปศุสัตว์ สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง หรือไก่ชน