เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

  นางสาวรัตนาภรณ์  ไวยลาภา
 
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นางสาวธิดารัตน์  บุญคง
นางสาวชาลิสา  ปิ่นทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ