เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
  นางประภาภรณ์  รักษาพล  
  รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
089-2456307
 
นางประภาภรณ์  รักษาพล

รองปลัดเทศบาล
089-2456307
นางวาสนา  นรกิจ นางสาวรัตนาภรณ์ ไวยลาภา
นางสาวสุดใจ  สาพิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชล จีระกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
(รก.ผอ.กองช่าง)
นางคุ้มขวัญ  เปี่ยมทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
(รก.ผอ.กองการศึกษา)
นางสาวรัตนาภรณ์ ไวยลาภา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

(รก.ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)