เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 
 
  นางคุ้มขวัญ เปี่ยมทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
รก.ผอ.กองการศึกษา
 

นางสาวจารุวรรณ  ศรีเอี่ยมตระกูล
ครู คศ.1
   
 
นางทิตยา บินรัตแก้ว

นางนันทกาญจน์  ศรีสง่า
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวชมาภรณ์  แจ้งจำรัส
 นางสาวสิริโสภา  คุ้มศิริ   ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ