เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
กองช่าง

 

  นายชล  จีระกุล
 
  นายช่างโยธาอาวุโส
รก.ผอ.กองช่าง
 


นางขวัญใจ  จันทรรัตนบุปผา  นายชินศักดิ์  จิตรตรง  นายทวีโชค  มุ่งอาษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยวิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า

นางสาวชลัญญา   สโรบล 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพงษ์  พนมสืบ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายขจรศักดิ์ ปัตตะสงคราม
คนงานนายธนธรณ์ รัตนสัตยา
นายอัศนัย  สนับบุญ
นายเชาวลิตร  เดชผล
คนงาน คนงาน คนงาน