เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
กองคลัง

 

  นางสาวสุดใจ  สาพิพัฒน์
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
นางกาญจนา  อะโนดาษ


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี


งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานผลประโยชน์

นางกาญจนา  อะโนดาษ  นางสาวสุดใจ  สาพิพัฒน์ นายนพพร  สุนทรศารทูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสาวพัชรา  แปลกใจ
นางกาญจนา  อะโนดาษ
นางสาวปราถนา งามล้น
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
พนักงานจ้างทั่วไป  นางประไพ  อักษรณรงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ


   
  นางสาวชลธิชา  กลมเกลี้ยง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ