เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 

  นางวาสนา  นรกิจ

 
  หัวหน้าสำนักปลัด


 
   
 
   
 
 
นางคุ้มขวัญ เปี่ยมทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
       นางอารีรัตน์  คุรุสิทธิ์ นางวัชรา มั่นอินทร์ นางสาวเกษมศรี วัฒนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างนายสมคิด  บุญคง
นายทินกฤต  ผลาหาญ
นางจันทร์เพ็ญ สังประพล
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
ผู้ช่วยนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
พนักงานวิทยุ

นายณรงค์  เดชสุภา นายพินัย  สิทธิมงคล
นางสาวจามรี  สิทธิพล
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประยุทธ พลายงาม นายสาโรช มุ่งอาสา
นายกฤษกร  สุนทราวันต์
 พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนายธงชัย ยิ่งสมบัติ นายสรศักดิ์ มะมิน  นางสาวประณยา  รักษาพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป