เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุวิทย์ โชติรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม
โทร. 089-2451326
นายสุพจน์ โซติรัตน์ ายพรชัย จิรัฐิติเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม
081-6495474
รองนายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม
089-8332102
นายสมนึก โซติรัตน์
นายดิเรก จินดาสถาพร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม
089-8318189
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม
081-6469155