เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนางสาวรัตนาภรณ์ ไวยลาภา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวมาริษา นาคะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวพิมพ์นารา  กงแก้ว
นางสุปรียา  เวฬุวนารักษ์


 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน


     
นางโสรยา   อุดง       
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ