เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

สภาเทศบาล
นายวิชัย นิยมสุข
  ประธานสภาเทศบาล
 
นายประนอม คุ้มศิริ
นางประภาภรณ์ รักษาพล
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นางสาวพรทิพย์ จินดาสถาพร
นายชาตรี ดีปรีชา
นายประนอม คุ้มศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนายประสิทธิ์ เหลืองรัตนะ
นายพินิจ สมสุข
นายสมเกียรติ พาชีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ดาบตำรวจไพรัตน์ พงษ์เจริญ
นางกนกรัตน์ รัตนกูล
นายธานี ขันติศิริ
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนายไพบูลย์ อยู่ประสพโชค
นายวิชัย นิยมสุข
สิบตรีสมควร ภู่ประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล