ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดแจ้งเมืองเก่า หมู่ที่ ๑ ชุมชนเมืองเก่า ตำบลประจันตคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐-๙.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๒.๕๔ ตารางเมตร [ 25 เม.ย. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายขุนจัย หมู่ที่ ๒ ชุมชนศิวบูรณ์ ตำบลประจันตคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๒๓๐.๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลประจ [ 25 เม.ย. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 พ.ย. 2566 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนท่าน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2566 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนศิวบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2566 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
​​​​​​​ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองประจันตคาม  หมู่ที่ 2, 5   ชุมชนท่าน้ำ,  ชุมชนท่าโพธิ์  ตำบลประจันตคาม  กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 991.00 เมตร   หนา 0.05 เมตร   หรือคิดเป็น [ 29 ธ.ค. 2565 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าโพธิ์-เนินเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2565 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางวีซอยโรจน์วิรัตน์อุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2565 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2565 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าโพธิ์-เนินเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ย. 2565 ]
......................................................................................................................................................................................................................................................