เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต,ค.๖๕ - เม.ย. ๖๖) [ 7 ก.ย. 2565 ]34
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]49
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 3 พ.ย. 2564 ]51
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]55
5 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 20 ก.ย. 2564 ]49
6 ประกาศกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 5 ก.ค. 2564 ]52
7 เผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [ 23 มิ.ย. 2564 ]47
8 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 มิ.ย. 2564 ]53
9 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 มิ.ย. 2564 ]50
10 เผยแพร่ความรู้ การเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร [ 30 มี.ค. 2564 ]49
11 เผยแพร่ความรู้ แนวทางการเทียบตำแหน่ง [ 26 ม.ค. 2564 ]47
12 รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]58
13 เผยแพร่ความรู้ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2563 ]54
14 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 9 พ.ย. 2563 ]97
15 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 20 ต.ค. 2563 ]53
16 มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิด [ 5 ต.ค. 2563 ]65
17 สาระ๑๐๐๐ คดีปกครอง "นายกฯ ให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด ได้หรือไม่" [ 5 ต.ค. 2563 ]48
18 เผยแพร่ความรู้ระบบบำเหน็จบำนาญของท้องถิ่นเบื้องต้น [ 28 ก.ย. 2563 ]52
19 การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]90
20 เผยแพร่ความรู้เรื่อง บริการด้วยน้ำใจ [ 14 พ.ค. 2563 ]52
 
หน้า 1|2